Protecció de Dades Personals, Cessió de Drets d’Imatge i política de cookies

L’usuari de la pàgina, pel mer fet de visitar-la, no està facilitant dades de caràcter personal a la FRCV, exceptuant el que està disposat en matèria de cookies, i en aquest cas se li facilita la informació necessària en l’apartat política de cookies .

Al marge d’això, l’usuari de la web estarà en disposició de facilitar dades personals al club per al seu tractament en dos casos diferents:

COM A USUARI QUE ENVIA UNA SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ VIA FORMULARI DE CONTACTE:

En aquest cas, t’informem que, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporats en el fitxer de CONTACTE, degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades,  el qual serà processat exclusivament per al compliment dels fins de gestió de la sol·licitud que ens ha remés, ja siga via formulari, mail, etc.

No se cediran les seues dades personals a tercers, excepte en aquells casos emparats per la llei, o en compliment d’aquesta, o bé quan siga necessari per a la prestació del servei per al qual van ser facilitats.

No s’ha previst la cessió de dades personals a entitats o organitzacions que patrocinen o financen l’activitat de la FRCV, però en el cas que així s’anara a realitzar, s’emetria un comunicat o remetria informació a aquest efecte que ens puga facilitar el consentiment exprés per a això. La via més senzilla de comunicació serà el correu electrònic.

Remissió d’informació del club: L’usuari que s’haja posat en contacte amb el club podrà rebre del mateix informació de l’activitat de la FRCV a la direcció de contacte que ens haja indicat. Aquesta informació pot referir-se a les diferents activitats de la FRCV, projectes, esdeveniments, etc, així com informar dels avantatges, ofertes i promocions que ens puguen fer arribar els nostres patrocinadors o entitats anàlogues i de les quals es puga beneficiar l’usuari.

Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades personals en la Seu de la FRCV (Av Fernando el Catòlic 15-2 46008 València) o enviant correu electrònic a la  adreça secretaria@rugbycv.es

COM FEDERAT O USUARI REGISTRAT:

En inscriure’s, el soci/a accepta que es puga utilitzar, publicar, emetre, incloure en pàgines web qualsevol fotografia, diapositiva, cinta o qualsevol tipus d’enregistrament que s’obtinguen tant en el transcurs dels entrenaments, esdeveniments, activitats o promocions dutes a terme per la FRCV, així com en les competicions en les quals participe. En el cas dels menors d’edat, són els pares i/o tutors legals els que faciliten aquest consentiment.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades pel soci i/o representant legal quedaran incorporats en el fitxer de socis, degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades,  el qual serà processat exclusivament per al compliment dels fins de gestió administrativa, esportiva i social de la seua condició de FEDERAT DE LA FRCV.

Remissió d’informació del club: El soci podrà rebre del club informació de l’activitat de FRCV a la direcció de contacte que ens haja indicat. Aquesta informació pot referir-se a les diferents activitats del club, projectes, esdeveniments, etc, així com informar dels avantatges, ofertes i promocions que ens puguen fer arribar els nostres patrocinadors o entitats anàlogues i de les quals es puga beneficiar l’usuari.

No se cediran les seues dades personals a tercers, excepte en aquells casos emparats per la llei, o en compliment d’aquesta, o bé quan siga necessari per a la prestació del servei per al qual van ser facilitats.

No s’ha previst la cessió de dades personals (Ej: imatges) a entitats o organitzacions que patrocinen o financen l’activitat del Club, però en el cas que així s’anara a realitzar, s’emetria un comunicat o remetria informació a aquest efecte que ens puga facilitar el consentiment exprés per a això. La via més senzilla de comunicació serà el correu electrònic o la publicació en web.

Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades personals en la Seu de la FRCV (Av Fernando el Catòlic 15-2 46008 València) o enviant correu electrònic a la  adreça secretaria@rugbycv.es