Mesures extraordinàries per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la Covid-19

S’han publicat per part de la Conselleria dos DECRETS LLEI, el 1/202 de 22 de gener i el 2/2021 de 29 de gener en què es poden sol·licitar ajudes econòmiques. Segons figuren en els dos, tant les Federacions com els clubs esportius estarien inclosos sempre que el CNAE que utilitzen siguen mateixos amb els que figuren en els annexos d’aquests decrets.

Cal destacar que la canalització de l’DECRET LLEI 1/202 és a través dels Ajuntaments i el DECRET LLEI 2/2021 és a través de la Generalitat Valenciana.

_________________________________________________

Se han publicado por parte de la Conselleria dos DECRETOS LEY, el 1/202 de 22 de enero y el 2/2021 de 29 de enero en los que se pueden solicitar ayudas económicas. Según figuran en los dos, tanto las Federaciones como los clubs deportivos estarían incluidos siempre que el CNAE que utilicen los mismos figures en los anexos de dichos decretos.

Cabe destacar que la canalización del DECRETO LEY 1/202 es a través de los Ayuntamientos y el DECRETO LEY 2/2021 es a través de la Generalitat Valenciana.

2021_724 (1)
2021_874
Traduir »