Sol·licitud d’inclusió en la Llista d’Esportistes d’Elit de la Comunitat Valenciana.

¿Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats / Sol·licitants podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana els que reuneixin els següents requisits:

requisits

– Ser major de 12 anys.
– Tenir llicència esportiva d’una federació de la Comunitat Valenciana, o, si s’escau espanyola.
– Haver nascut a la Comunitat Valenciana o tenir veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant un període que inclogui, al menys, l’any anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

per a més informació fes clic al següent enllaç
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=195

_________________________________ [Castellano]

¿Quién puede solicitarlo?

Interesados ​​/ Solicitantes podrán solicitar la calificación como deportistas de élite de la Comunidad Valenciana los que reúnan los siguientes requisitos:

requisitos

– Ser mayor de 12 años.
– Tener licencia deportiva de una federación de la Comunidad Valenciana, o en su caso española.
– Haber nacido en la Comunidad Valenciana o tener vecindad administrativa en un municipio de la Comunidad Valenciana durante un período que incluya, al menos, el año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.

para más información haz clic en el siguiente enlace
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=195

Traduir »