Convocatòria Pla d’Ajudes als Clubs i Entitats Esportives de la província d’Alacant 2021

Assumpte: PAC 2021.– Convocatòria de el Pla d’Ajudes als Clubs i Entitats Esportives de la província d’Alacant, per a la promoció i potenciació d’activitats i programes esportius, o la participació en competicions federades de caràcter oficial corresponents a la temporada esportiva 2020 / 2021. Anualitat 2021.

En data 17 de març de 2021, va ser aprovada la Convocatòria de el Pla d’Ajudes als Clubs i Entitats Esportives de la província d’Alacant, per a la promoció i potenciació d’activitats i programes esportius, a realitzar durant el període comprès entre el 2 de novembre de 2020 i l’1 de novembre de 2021, inclusivament, o la participació en competicions federades de caràcter oficial corresponents a la temporada esportiva 2020/2021. Anualitat 2021.

Destinataris: Clubs i Entitats esportives de la província d’Alacant.

En el Butlletí Oficial de la Província, núm. 59, de data 29 de març de 2021, apareixen publicats l’Anunci amb les Bases íntegres de la convocatòria, així com l’Anunci-extracte de la mateixa.

El termini per a presentació de sol·licituds és de VINT DIES NATURALS, a comptar a partir de l’dia 30 de març de 2021.

Tota la informació necessària per a presentació de sol·licituds es troba disponible a la seu electrònica de la Diputació Provincial d’Alacant: https://diputacionalicante.sedelectronica.es

___________________________________ [Castellano]

Asunto: PAC 2021.- Convocatoria del  Plan de Ayudas a  los Clubes y Entidades Deportivas de la provincia de Alicante, para la promoción y potenciación de actividades y programas deportivos, o la participación en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la temporada deportiva 2020/2021. Anualidad 2021.

En fecha 17 de marzo de 2021, fue aprobada la Convocatoria del  Plan de Ayudas a  los Clubes y Entidades Deportivas de la provincia de Alicante, para la promoción y potenciación de actividades y programas deportivos, a realizar durante el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2020 y el 1 de noviembre de 2021, inclusive, o la participación en competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la temporada deportiva 2020/2021. Anualidad 2021.

Destinatarios: Clubes y Entidades deportivas de la provincia de Alicante.

En el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 59, de fecha 29 de marzo de 2021, aparecen publicados el Anuncio con las Bases íntegras de la Convocatoria, así como el Anuncio-extracto de la misma.

El plazo para presentación de solicitudes es de VEINTE  DÍAS NATURALES, a contar a partir del dia 30 de marzo de 2021.

Toda la información necesaria para presentación de solicitudes se encuentra disponible en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Alicante: https://diputacionalicante.sedelectronica.es

Traduir »