Acord esportiu entre el CEIP Baladre i Estreles de Morvedre Rugbi Club

El nostre president Juan Pablo Hajdukowicz amb el suport de la FRCV han rubricat un acord de participació conjunta amb la directora del CEIP Baladre Victoria Gil Piqueras per a millorar la qualitat soci esportiva, dels integrants de totes dues institucions, tenint com a principal eina la inclusió social de grups heterogenis.
Aquest acord es basa en els principis i valors que transmet el rugbi reforçant d’aquesta manera l’inculcat en les hores lectives del col·legi.
Monitors del club concorreran a impartir aquest tipus d’activitats mitjançant els tallers que té programat el CEIP Baladre, així mateix es duran a terme jornades de participació i inclusió dels alumnes amb els jugadors de totes les categories del club, finalitzant aquests esdeveniments amb el famós *3er temps on es comparteix un refresc/ *bocata en moments habituals del rugbi confraternitzant amb el proïsme.
D’aquesta manera fem del rugbi una vertadera eina d’inclusió social.
Tota aquesta labor seria insuficient sense el compromís i la dedicació de l’equip docent que dirigeix Victoria Gil Piqueras consideració que a quedant confirmat meritòriament el CEIP Baladre, en haver sigut seleccionat com un dels tres millors centres educatius de la Comunitat Valenciana pioners a modificar i adaptar a les noves necessitats del sistema educatiu d’escola pública.

Recientemente nuestro presidente Juan Pablo Hajdukowicz con el apoyo de la FRCV han rubricado un acuerdo de participación conjunta con la directora del CEIP Baladre Victoria Gil Piqueras para mejorar la calidad socio deportiva, de los integrantes de ambas instituciones, teniendo como principal herramienta la inclusión social de grupos heterogéneos.
Dicho acuerdo se basa en los principios y valores que transmite el rugby reforzando de esta manera lo inculcado en las horas lectivas del colegio.
Monitores del club concurrirán a impartir este tipo de actividades mediante los talleres que tiene programado el CEIP Baladre, así mismo se llevarán a cabo jornadas de participación e inclusión de los alumnos con los jugadores de todas las categorías del club, finalizando dichos eventos con el famoso 3er tiempo donde se comparte un refresco/ bocata en momentos habituales del rugby confraternizando con el prójimo.
De esta manera hacemos del rugby una verdadera herramienta de inclusión social.
Toda esta labor sería insuficiente sin el compromiso y la dedicación del equipo docente que dirige Victoria Gil Piqueras consideración que a quedando refrendado meritoriamente el CEIP Baladre, al haber sido seleccionado como uno de los tres mejores centros educativos de la Comunidad Valenciana pioneros en modificar y adaptar a las nuevas necesidades del sistema educativo de escuela pública.

Traduir »