Els bons resultats dels Plans d’Especialització Esportiva

El treball desenvolupat a Cheste en els Plans d’Especialització Esportiva compleix un any més amb bones  noticies respecte als seus objectius. En l’última concentració de la selecció nacional juvenil  que va tindre lloc a Valladolid quatre jugadors de la Comunitat Valenciana, Asier Pérez, Mario Coronado, Ignacio Piñeiro y Daniel Catanzaro van estar presents i tots ells han completat la seua formació esportiva i acadèmica a Cheste.

La FRCV, com altres federacions,  treballa braç a braç amb la Conselleria per a definir l’objectiu i funcionament dels plans. Alberto Socias, responsable de l’activitat defineix el projecte.  “Els esportistes immersos en aquest projecte són tots interns i gaudeixen d’una beca acadèmic-esportiva que inclou: Plaça escolar en el C. E. de Cheste en grup específic d’esportistes i amb un horari especial de classes, residència i manutenció, inclusió en un programa específic d’entrenament dirigit per tècnics de la corresponent federació esportiva en les instal·lacions esportives del Complex Educatiu de Cheste”.

El treball dels tècnics i del programa té uns objectius generals que aposten per afavorir la formació integral dels esportistes, permetent compaginar adequadament el desenvolupament de la seua activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per a l’esport de rendiment. Socias explica com treballen en l’especific de rugbi. “En el programa de rugbi, en particular, busquem que el jugador/a aprenga els fonaments tècnics i tàctics del rugbi, de la manera més senzilla i flexible possible en un context de “comprensió del joc” i preparar-los físicament per a les diferents exigències i necessitats del joc. És important que durant la setmana puguen entrenar amb els seus respectius clubs (tal com està dissenyada la setmana, els jugadors/as poden entrenar fins a tres vegades amb els seus equips) per a preparar la competició del cap de setmana”.

Aquest programa busca aconseguir que els jugadors/as de rugbi aconseguisquen el nivell nacional (Selecció Autonòmica), i si és possible internacional (Selecció Nacional) en les seues respectives categories, com ha passat en l’última concentració de la selecció espanyola S18.

 

El trabajo desarrollado en Cheste en los Planes de Especialización Deportiva cumple un año más con buenas noticas respecto a sus objetivos. En la última concentración de la selección juvenil que tuvo lugar en Valladolid cuatro jugadores de la Comunitat Valenciana, Asier Pérez, Mario Coronado, Ignacio Piñeiro y Daniel Catanzaro estuvieron presentes y todos ellos han completado su formación deportiva y académica en Cheste.

La FRCV, como otras federaciones,  trabaja codo con codo con la Consellería para definir el objetivo y funcionamiento de los planes. Alberto Socias, responsable de la actividad define el proyecto.  “Los deportistas inmersos en este proyecto son todos internos y disfrutan de una beca académico-deportiva que incluye: Plaza escolar en el C. E. de Cheste en grupo específico de deportistas y con un horario especial de clases, residencia y manutención, inclusión en un programa específico de entrenamiento dirigido por técnicos de la correspondiente federación deportiva en las instalaciones deportivas del Complejo Educativo de Cheste”.

El trabajo de los técnicos y del programa tiene unos objetivos generales que apuestan por favorecer la formación integral de los deportistas, permitiendo compaginar adecuadamente el desarrollo de su actividad académica con las exigencias que implica la preparación para el deporte de rendimiento. Socias explica cómo trabajan en el especifico de rugby. “En el programa de rugby, en particular, buscamos que el jugador/a aprenda los fundamentos técnicos y tácticos del rugby, del modo más sencillo y flexible posible en un contexto de “comprensión del juego” y prepararles físicamente para las distintas exigencias y necesidades del juego. Es importante que durante la semana puedan entrenar con sus respectivos clubes (tal y como está diseñada la semana, los jugadores/as pueden entrenar hasta tres veces con sus equipos) para preparar la competición del fin de semana”.

Este programa busca conseguir que los jugadores/as de rugby alcancen el nivel nacional (Selección Autonómica), y si es posible internacional (Selección Nacional) en sus respectivas categorías, como ha pasado en la última concentración de la selección española S18.

Traduir »