Comunicat Generalitat Valenciana a les federacions, clubs i esportistes federats

La resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’establei- xen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid- 19.

«3. Mesures en esports, activitat física i instal·lacions esportives

a) Es podrà practicar activitat física i esportiva a l’aire lliure i fora d’instal·lacions esportives, sense contacte físic i en les modalitats indi- viduals, i les que es practiquen per parelles, només en cas de convivents.

El nombre màxim de persones que es podran ajuntar per a la realit- zació d’activitat física a l’aire lliure/modalitats individuals (senderisme, ciclisme, running o grups d’entrenament de modalitats individuals a l’aire lliure) serà el que s’estableix per a la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats, que s’estableix per un decret de Presidència de la Generalitat.

b) Se suspenen totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius d’àmbit autonòmic o inferior, organitzats per entitats públi- ques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, inclosos els entrenaments.

c) Es tanquen les instal·lacions i els centres esportius, oberts o tan- cats, excepte els necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o estatals d’esport professional i els respectius entrena- ments, i els necessaris per al desenvolupament de competicions oficials federades d’àmbit internacional o estatal i de caràcter no professional, i els respectius entrenaments. Sense perjudici de les excepcions con- templades en el paràgraf anterior, no es podrà realitzar activitat física en instal·lacions o centres esportius oberts o tancats, incloent-hi clubs, gimnasos, centres d’entrenament, complexos esportius, pavellons, pistes de bitles, pistes per a carreres, centres de pilates, ioga i similars.»

La present resolució produirà efectes per un període de catorze dies naturals a comptar des de les 00.00 hores del dia 21 de gener de 2021.

…………………………………………………………………………………………..

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se esta- blecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agra- vamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

«3. Medidas en deportes, actividad física e instalaciones deportivas

a) Se podrá practicar actividad física y deportiva, al aire libre y fuera de instalaciones deportivas, sin contacto físico y en las modali- dades individuales y aquellas que se practican por parejas solo en caso de convivientes.

El número máximo de personas que se podrán juntar para la reali- zación de actividad física al aire libre/modalidades individuales (sen- derismo, ciclismo, running o grupos de entrenamiento de modalidades individuales al aire libre) será el establecido para la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, que se establece por decreto de Presidencia de la Generalitat.

b) Se suspenden todas las competiciones, actividades y aconteci- mientos deportivos de ámbito autonómico o inferior, organizados por entidades públicas o privadas, en todas las categorías y modalidades deportivas, incluidos los entrenamientos.

c) Se procede al cierre de las instalaciones y de los centros depor- tivos, abiertos o cerrados, con la excepción de aquellos necesarios para el desarrollo de competiciones internacionales o estatales de deporte profesional y los respectivos entrenamientos, y los necesarios para el desarrollo de competiciones oficiales federadas de ámbito internacional o estatal y de carácter no profesional y los respectivos entrenamientos. Sin perjuicio de las excepciones contempladas en el párrafo anterior, no se podrá realizar actividad física en instalaciones o centros deportivos abiertos o cerrados, incluyendo clubes, gimnasios, centros de entrena- miento, complejos deportivos, pabellones, boleras, pistas para carreras, centros de pilates, yoga y similares.»

La presente resolución producirá efectos por un periodo de catorce días naturales a contar desde las 00.00 horas del día 21 de enero de 2021.

Resolución Generalitat Valenciana
2021_530

#ConResponsabilidad
CAS-nuevas_medidas

Traduir »