Per a la realització d`esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals any 2021

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A CLUBS, ENTITATS ESPORTIVES I FEDERACIONS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, PER A LA REALITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS. ANY 2021.

  • Publicat l’estracte de la convocatòria en: BOP nº58 de 26 de març de 2021
  • Presentació de sol·licituds del 27 de març al 20 d’abril de 2021
  • Accés a la sol·licitud: (PENDENT)
_____________________________________________________________________________________________________________
Documentació a presentar amb la sol·licitud:
a) Inscripció en el Registre de Clubs, Federacions i altres entitats esportives de la Comunitat Valenciana.
b) Còpia de la Targeta d’Identificació Fiscal.
c) Certificat de la persona que ostente la secretària de l’entitat en el qual conste la identificació dels membres de l’òrgan de govern i representació de l’entitat, així com la data del seu nomenament i manera d’elecció.
d) Informe de la federació esportiva corresponent, en el qual s’expresse:
• El seu reconeixement previ i conformitat a la celebració, amb indicació, si escau, si està confirmada o pendent la concessió d’organització de l’esdeveniment, al sol•licitant.
• Grau de participació, col•laboració o organització de la pròpia federació en la realització de l’esdeveniment.
• Caràcter nacional o internacional de l’esdeveniment. Reconeixement oficial com a Campionat d’Espanya, i, en el cas de Campionat d’Europa o Mundial, informe de la Federació Internacional corresponent amb el vistiplau de la Federació Espanyola.
e) Certificats d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
• Aquests certificats es presentaran de forma preferent per les entitats sol•licitants juntament amb la resta de documents relacionats en aquest apartat i, necessàriament, quan es denegue la seua obtenció directa per la Diputació. En cas de no aportar-los, aquesta Corporació els recaptarà dins dels cinc dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol•licituds. Els certificats recaptats que s’expedisquen amb sentit negatiu no seran objecte d’esmena i, en conseqüència, no podrà l’entitat interessada adquirir la condició de beneficiària en aquesta convocatòria.
f) Dades bancàries de l’entitat sol·licitant, (únicament hauran de facilitar-se si presenten sol•licitud per primera vegada o han canviat el compte bancari). Accés al tràmit d’Alta/Modificació de Tercers.
g) Programa o projecte objecte de la subvenció, que haurà d’adjuntar-se inexcusablement a la sol•licitud, desestimant-se aquelles peticions que no ho adjunten, no sent aquest un requisit corregible.
• Aquelles dades o extrems relatius al mateix que no hagen sigut aportats o no queden prou acreditats no seran requerits per a la seua esmena i no podran ser tinguts en compte a l’efecte de la seua valoració. El programa o projecte no pot incloure tota l’activitat de l’entitat.
h) Pressupost detallat d’ingressos i despeses per conceptes, signat electrònicament i conforme al model disponible en el catàleg de tràmits d’esports.
______________________________________________ [Castellano]

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBES, ENTIDADES DEPORTIVAS Y FEDERACIONES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES. AÑO 2021.

  • Publicado el extracto de la convocatoria en BOP nº58 de 26 de marzo de 2021
  • Presentación de solicitudes del 27 de marzo al 20 de abril de 2021
  • Acceso a la solicitud, Sede Electrónica: (PENDIENTE)
_____________________________________________________________________________________________________________
Documentación a presentar con la solicitud:
a) Inscripción en el Registro de Clubes, Federaciones y demás entidades deportivas de la Comunidad Valenciana.
b) Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.
c) Certificado de la persona que ostente la secretaria de la entidad en el que conste la identificación de los miembros del órgano de gobierno y representación de la entidad, así como la fecha de su nombramiento y modo de elección.
d) Informe de la federación deportiva correspondiente, en el que se exprese:
• Su reconocimiento previo y conformidad a la celebración, con indicación, en su caso, si está confirmada o pendiente la concesión de organización del evento, al solicitante.
• Grado de participación, colaboración u organización de la propia federación en la realización del evento.
• Carácter nacional o internacional del evento. Reconocimiento oficial como Campeonato de España, y, en el caso de Campeonato de Europa o Mundial, informe de la Federación Internacional correspondiente con el visto bueno de la Federación Española.
e) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
• Estos certificados se presentarán de forma preferente por las entidades solicitantes junto con el resto de documentos relacionados en este apartado y, necesariamente, cuando se deniegue su obtención directa por la Diputación. En caso de no aportarlos, esta Corporación los recabará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Los certificados recabados que se expidan con sentido negativo no serán objeto de subsanación y, en consecuencia, no podrá la entidad interesada adquirir la condición de beneficiaria en esta convocatoria.
f) Datos bancarios de la entidad solicitante, (únicamente deberán facilitarse si presentan solicitud por primera vez o han cambiado la cuenta bancaria). Acceso al trámite de Alta/Modificación de Terceros.
g) Programa o proyecto objeto de la subvención, que deberá adjuntarse inexcusablemente a la solicitud, desestimándose aquellas peticiones que no lo adjunten, no siendo éste un requisito subsanable.
• Aquellos datos o extremos relativos al mismo que no hayan sido aportados o no queden suficientemente acreditados no serán requeridos para su subsanación y no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de su valoración. El programa o proyecto no puede incluir toda la actividad de la entidad.
h) Presupuesto detallado de ingresos y gastos por conceptos, firmado electrónicamente y conforme al modelo disponible en el catálogo de trámites de deportes.
Traduir »