Registre d’Entitats Esportives, ¿com fer-ho?

El Registre d’Entitats Esportives comptarà amb procediments específics per a la seua tramitació,

Podeu trobar tota la informació al voltant de la nova plataforma REGENTIDEP a la plana web del Registre: http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/registro. A dit web trobaràs enllaços per a cadascun dels procediments tramitats des del Registre que redirigeixen a la plataforma per iniciar la tramitació electrònica.

Aquesta tramitació electrònica exigirà estar en possessió de la signatura digital, bé de l’entitat
esportiva, bé dels seus representants.

L’engegada de REGENTIDEP suposa una reducció en els terminis de resolució d’inscripció de
noves entitats, de modificació de les ja existents i una major rapidesa en la remissió de documents.

Enllaç http://ceice.gva.es/es/web/deporte/registro

_______________________________________________ [Castellano]

El Registro de Entidades Deportivas contará con procedimientos específicos para su tramitación,

Puede encontrar toda la información en torno a la nueva plataforma REGENTIDEP en la página web del Registro: http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/registro. En dicha web encontrarás enlaces para cada uno de los procedimientos tramitados desde el Registro que redirigen a la plataforma para iniciar la tramitación electrónica.

Esta tramitación electrónica exigirá estar en posesión de la firma digital, bien de la entidad
deportiva, bien de sus representantes.

La puesta en marcha de REGENTIDEP supone una reducción en los plazos de resolución de inscripción de nuevas entidades, de modificación de las ya existentes y una mayor rapidez en la remisión de documentos.

enlace http://ceice.gva.es/es/web/deporte/registro

Traduir »