Qualificació de les proves d’accés PED Cheste 2021

Consulta la classificació de les proves d’accés per als Plans d’Especialització Esportiva de Xest 2021.

L’admissió definitiva l’aprovarà la Comissió d’accés i permanència d’alumnes als plans d’especialització esportiva per al curs 2020/2021, que comprovarà que els esportistes proposats compleixen amb els requisits acadèmics exigits. Els passos a realitzar si has rebut la qualificació d ‘ «Apte». El coordinador de Centre de Tecnificació Esportiu de Xest, Antonio Zamora es posarà en contacte amb els jugadors i jugadores que han aconseguit la qualificació «Apte» per realitzar un reconeixement mèdic d’aptitud i, si fos necessari, una prova psicotècnica al Centre de Medicina esportiva de Xest.

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a l’Coordinador dels Plans de Xest de Rugbi, Alberto Socías.

Enhorabona a tots els que han aconseguit passar les proves i aprovar totes les assignatures de el curs, aconseguint així l’accés a la beca esportiva de la Generalitat Valenciana.

_____________________________________________ [Castellano]

Consulta la clasificación de las pruebas de acceso para los Planes de Especialización Deportiva de Cheste 2021.

La admisión definitiva la aprobará la Comisión de acceso y permanencia de alumnos a los planes de especialización deportiva para el curso 2020/2021, que comprobará que los deportistas propuestos cumplen con los requisitos académicos exigidos.

Los pasos a realizar si has recibido la calificación de «Apto».
El Coordinador del Centro de Tecnificación Deportivo de Cheste, Antonio Zamora se pondrá en contacto con los jugadores y jugadoras  que han conseguido la calificación «Apto» para realizar un reconocimiento médico de aptitud y, si fuera necesario, una prueba psicotécnica en el Centro de Medicina Deportiva de Cheste.
Para cualquier consulta, diríjase al Coordinador de los Planes de Cheste de Rugby, Alberto Socías.
Enhorabuena a todos los que han logrado pasar las pruebas y aprobar todas las asignaturas del curso, logrando así el acceso a la beca deportiva de la Generalitat Valenciana.

 

Traduir »