Eleccions a la Federació de Rugby de la Comunitat Valenciana

A. Proclamació definitiva de candidatures i publicació de les candidatures definitives per la Junta electoral Federativa.

Adjunt acta Junta electoral Federativa

11. Resolució Junta Electoral Federativa candidats_signed.pdf

B. Començament de la campanya electoral, que finalitzarà a les 00.00 hores del dia de la votació

C. Inici del termini del vot anticipat del 01/09/22 al 13/09/22

NOVETAT: VOT ANTICIPAT

Com es fa?

 • Sol·licitud de cita prèvia per ELECDEP (sense necessitat de comptar amb certificat digital, el número de DNI, NIE o passaport i la data de naixement)
 • La plataforma comprovarà automàticament que està al cens i us informarà de les cites disponibles i n’escollirà una.
 • Votarà anticipadament a les oficines de vot anticipat de la DGE, a València, Alacant i Castelló, on se’n comprovarà el DNI, NIE o passaport i tots els extrems relacionats amb el vot.

A tenir en compte:

 • Les persones que votin anticipadament no podran votar presencialment el dia de les eleccions
 • No es permet la delegació en el vot anticipat
 • La sol·licitud de vot anticipat es realitzarà exclusivament a través de la plataforma ELECDEP
 • Els vots de caràcter anticipat seran custodiats per la DGE.
 • En el dia indicat al calendari, la junta electoral recollirà la documentació del vot anticipat a la DGE custodiant-la i sent la responsable de la seva íntegra, correcta i puntual entrega a les meses electorals el dia indicat al calendari
 • S’aixecarà una acta on constin el nombre de caixes lliurades, el nombre de sobres que conté cadascuna, llistats de vots corresponents a cada caixa i identificació de totes les persones que presencien l’acte de lliurament, així com del dia i hora de lliurament.

D. Possibilitat de generar la papereta de vot.

Adjuntem pdf amb les paperetes generades

papeleta_FRUGBY_ALICANTE_DEPORTISTA_2022.pdf

papeleta_FRUGBY_ALICANTE_ENTRENADOR_2022.pdf

papeleta_FRUGBY_UNICA_JUEZARBITRO_2022-1.pdf

papeleta_FRUGBY_VALENCIA_DEPORTISTA_2022.pdf

papeleta_FRUGBY_VALENCIA_ENTRENADOR_2022.pdf

E. Composició de les meses electorals per la Junta Electoral Federativa i comunicació per la Comissió gestora als elegits com a titulars i suplents.

Adjunt acta Junta electoral Federativa

 1. Resolució Junta Electoral Federativa sort composicion taules_signed.pdf

_____ [Castellano]

A. Proclamación definitiva de candidaturas y publicación de las candidaturas definitivas por la Junta electoral Federativa.

Adjunto acta Junta electoral Federativa

11. Resolució Junta Electoral Federativa candidats_signed.pdf

B. Comienzo de la campaña electoral, que finalizará a las 00:00 horas del día de la votación

C. Inicio del plazo del voto anticipado del 01/09/22 al 13/09/22

NOVEDAD: VOTO ANTICIPADO

¿Cómo se realiza?

 • Solicitud de cita previa por ELECDEP (sin necesidad de contar con certificado digital, su número de DNI, NIE o pasaporte y su fecha de nacimiento)
 • La plataforma comprobará automáticamente que está en el censo y le informará de las citas disponibles y elegirá una.
 • Votará anticipadamente en las oficinas de voto anticipado de la DGE, en Valencia, Alicante y Castellón, donde se comprobará su DNI, NIE o pasaporte y todos los extremos relacionados con el voto.

A tener en cuenta:

 • Las personas que voten por anticipado no podrán votar presencialmente el día de las elecciones
 • No está permitida la delegación en el voto anticipado
 • La solicitud de voto anticipado se realizará exclusivamente a través de la plataforma ELECDEP
 • Los votos de carácter anticipado serán custodiados por la DGE.
 • En el día indicado en el calendario, la junta electoral recogerá la documentación del voto anticipado en la DGE custodiándola y siendo la responsable de su íntegra, correcta y puntual entrega en las mesas electorales el día indicado en el calendario
 • Se levantará un acta donde consten el número de cajas entregadas, el número de sobres que contiene cada una de ellas, listados de votos correspondientes a cada caja e identificación de todas las personas que presencian el acto de entrega, así como del día y hora de entrega.

D. Posibilidad de generar la papeleta de voto.

Adjuntamos pdf con las papeletas generadas

papeleta_FRUGBY_ALICANTE_DEPORTISTA_2022.pdf

papeleta_FRUGBY_ALICANTE_ENTRENADOR_2022.pdf

papeleta_FRUGBY_UNICA_JUEZARBITRO_2022-1.pdf

papeleta_FRUGBY_VALENCIA_DEPORTISTA_2022.pdf

papeleta_FRUGBY_VALENCIA_ENTRENADOR_2022.pdf

E. Composición de las mesas electorales por la Junta Electoral Federativa y comunicación por la Comisión gestora a los elegidos como titulares y suplentes.

Adjunto acta Junta electoral Federativa

11. Resolució Junta Electoral Federativa sort composicion taules_signed.pdf

Traduir »