La majoria de les competicions territorials segueixen sense reprendre

Durant el matí d’avui s’ha publicat la resolució de la Generalitat Valenciana i el que tots esperàvem que seria la salvació i l’esperança per a l’esport, després d’uns mesos de competicions parades, observem atònits com els efectes col·laterals del Nadal segueix donant de ple a l’esport. El comunicat manté la majoria de les competicions suspeses ja que només podran competir les categories que tinguin accés a una categoria nacional.

La FRCV manté la idea que les competicions tornaran tan aviat s’eliminin les restriccions actuals, per poder gaudir de l’esport com més aviat i sortir d’una espiral d’espera que afecta les persones esportistes, personal tècnic, clubs i federacions.

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual modifica la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Aquí podràs consultar el fragment de la resolució que afecta les competicions esportives.

12.4. Competicions esportives.

a) Continuen suspeses totes les competicions, activitats i esdeveni- ments esportius organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, excepte les que s’estableixen en els paràgrafs següents.

b) Podran celebrar-se les següents competicions esportives d’àmbit autonòmic:

– Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que atorguen un dret d’ascens a campionats o competicions d’àmbit estatal.

– Les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic que siguen imprescindibles per a obtindre la classificació oficial per a campionats d’àmbit estatal.

– La competició professional de pilota valenciana i la màxima com- petició en categoria femenina.

c) Així mateix, podran celebrarse en el territori de la Comunitat Valenciana, les competicions oficials professionals d’àmbit internacional i estatal, i les competicions oficials no professionals d’àmbit inter- nacional i estatal.

d) La federació corresponent haurà de disposar d’un protocol públic de desenvolupament de la competició que garantisca el seguiment de les mesures de seguretat i d’higiene requerides per a la prevenció de la Covid-19. Amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones esportistes i del personal necessari per al desenvolupament de la competició, el protocol podrà ser requerit per l’autoritat sanitària.

La present resolució produirà efectes des de les 0.00 hores del dia 15 de març de 2021 i mantindrà la seua vigència fins a les 23.59 hores del 12 d’abril de 2021.

____________________________________________________________________________ [Castellano]

Durante la mañana de hoy se ha publicado la resolución de la Generalitat Valenciana y lo que todos esperábamos que iba a ser la salvación y la esperanza para el deporte, tras unos meses de competiciones paradas, observamos atónitos como los efectos colaterales de la Navidad sigue dando de lleno al deporte.

El comunicado mantiene la mayoría de las competiciones suspendidas pues sólo podrán competir las categorías que tengan acceso a una categoría nacional.

La FRCV mantiene la idea de que las competiciones volverán tan pronto se eliminen las restricciones actuales, para poder disfrutar del deporte cuanto antes y salir de una espiral de espera que afecta a las personas deportistas, personal técnico, clubes y federaciones.

Aquí podrás consultar el fragmento de la resolución que afecta a las competiciones deportivas.

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que modifica la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

12.4. Competiciones deportivas.

a) Continúan suspensas todas las competiciones, actividades y acontecimientos deportivos organizados por entidades públicas o privadas, en todas las categorías y modalidades deportivas, excepto las que se establecen en los párrafos siguientes.

b) Podrán celebrarse las siguientes competiciones deportivas de ámbito autonómico:

– Las competiciones oficiales federativas de ámbito autonómico que otorgan un derecho de ascenso a campeonatos o competiciones de ámbito estatal.

– Las competiciones oficiales federativas de ámbito autonómico que sean imprescindibles para obtener la clasificación oficial para campeonatos de ámbito estatal.

– La competición profesional de pelota valenciana y la máxima competición en categoría femenina.

c) Así mismo, podrán celebrarse en el territorio de la Comunitat Valenciana, las competiciones oficiales profesionales de ámbito internacional y estatal, y las competiciones oficiales no profesionales de ámbito internacional y estatal.

d) La federación correspondiente tendrá que disponer de un protocolo público de desarrollo de la competición que garantice el seguimiento de las medidas de seguridad y de higiene requeridas para la prevención de la Covid-19. Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas deportistas y del personal necesario para el desarrollo de la competición, el protocolo podrá ser requerido por la autoridad sanitaria.

La presente resolución producirá efectos desde las 00.00 horas del día 15 de marzo de 2021 y mantendrá su vigencia hasta las 23.59 horas del 12 de abril de 2021.

210312-Resolucion DOGV
Traduir »